Mzdy

Vedenie mzdového účtovníctva, ktoré zahŕňa:

  • personálnu agendu súvisiacu so zamestnávaním zamestnancov
  • oznamovacia povinnosť voči sociálnej poisťovni, zdravotnej poisťovni, daňovému úradu – prihlasovanie zamestnancov v súvislosti so vznikom pracovného pomeru, dohôd, odhlasovanie zamestnancov v súvislosti so skončením pracovného pomeru, dohody, nahlasovanie prerušení, zmien
  • výpočet miezd
  • evidencia PN, OČR
  • mesačné výkazy do sociálnej poisťovne, zdravotnej poisťovne, mesačné prehľady na daňový úrad
  • ročné zúčtovanie dane, ročné hlásenie o vyúčtovaní dane na daňový úrad
  • zaúčtovanie miezd
  • účtovanie a evidencia stravných lístkov